òðåñê è ïèñê â èãðàõ

Discussion in 'In Russian' started by deniska, Jan 5, 2009.

 1. deniska

  deniska New Member

  Joined:
  Jun 17, 2004
  Messages:
  15
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  çäðàâñòâóéòå. äàâíî íå ñëåäèë çà ïðîåêòîì, ïîëüçîâàëñÿ 3537 è íàâåðíî òàê è ïðîäîëæàë áû ïîëüçîâàòüñÿ, åñëè áû íå îäíî "íî". ïðàêòè÷åñêè âñå çâóêîâîå ñîïðîâîæäåíèå â èãðàõ èñêàæåíî êàêèì-òî ïîòðåñêèâàíèåì è ïîïèñêèâàíèåì, ïîõîæèì íà ñåêóíäíûé îòðåçîê ïåðåìàòûâàåìîé ïëåíêè. ôàéë ïðèëàãàþ, ïðàâäà ïèñêà â íåì íåò, à âîò òðåñê õîðîøî ñëûøåí, êàê ìåëêèé òàê è ðåäêèé, ïðè÷åì, åñëè ïðèñëóøàòüñÿ, ïîñëåäíèé èìååò îïðåäåëåííûé ðèòìè÷åñêèé ðèñóíîê. ïîñòàâèë 3539 - òà æå ñèòóàöèÿ. â îáîèõ äðàéâåðàõ ìåíÿë àñèî íà ìàêñèìàëüíîå (â êóáåéçå ïðè íàãðóæåííîì ïëàãèíàìè ïðîåêòå ýòî ïîìîãàåò, çäåñü - íåò), áóôåðû óâåëè÷èâàë - ðåçóëüòàòà íîëü (çàòî ìåäèàïëååð íà÷àë çàèêàòüñÿ :) ) âûñòàâëÿë âñå ãàëêè â ñîâìåñòèìîñòè äðàéâåðà - òîæå áåñïîëåçíî (ìîæò êîíå÷íî íå âñå íàäî). â îáùåì, íå ìîãó ñïðàâèòüñÿ ñ ïðîáëåìîé, îíà ðåøàåìà âîîáùå? ïðîøó ïîìîùè.
   
 2. deniska

  deniska New Member

  Joined:
  Jun 17, 2004
  Messages:
  15
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  îòâåò: òðåñê è ïèñê â èãðàõ

  Çàáûë óòî÷íèòü, êàðòà - sb0105
   

Share This Page

visited